Christopher Whitehead – Year 7 – Mia – Stop Motion Family