Excellence Awards – previous winners

Award Winner 2015

Congratulations to all nominees from previous years, and particularly to the award winners:

2019

Helen Lewis
Dinh Hue Ho
Cara Bleiman
Yaying Liu

2018

John Oakes
Ru Lan
Liqun Dai
Shi Jing

2017

Hanghang Huang
Ma Shelin
Lucy Whittam
Yadi Luo

2016

Li Shan
Tim Swain
Sara Long
Wang Lu

2015

Kate Howarth
Lily Chen
Simone Haughey
Yuhai Huang
Dongwei Wang

2014

Kou You
Xing Li
Rob Neal
Ennelyn Schmidt-Roberts
Alice Webb
Xianhui Yan

2013

Mark Bailie
Qingjiang Chen
Jacqui McIver
Michelle Tate
Cheng-han Wu

2012

Lili Sun
Xiaoming Sun
Lisa Wang
Jing Xiao
Victoria Allen
Zhou Hu

2011

Jim Anderson
Carol Austin
Jennifer Buster
Charmian Hartley
Pat Howarth
Hanghang Huang
Ian Kirkham
Linying Liu
Xiuqin Liu
Feng Tang
Guixia Qiao

2010

Yanyan Wang
Elspeth Wiltshire
Qiumei Chen
Joan Deslandes
Alex Ferraby
Anne Martin
Annabel Parker
Keith Robinson